ÇALIŞMA KAĞITLARININ SAKLANMASI:

Denetim şirketleri bağımsız denetim raporundaki görüşüne dayanak oluşturan ve denetim delili niteliğindeki çalışma kağıtlarını Türk Ticaret Kanunu uyarınca 10 yıl saklamak zorundadır. Hatta on yıllık sürenin içerisinde denetim ile ilgili bir dava açılması durumunda on yıllık süre dolmuş olsa bile dava süresi müddetince çalışma kağıtlarının saklanması gerekir. Normalde denetim şirketleri izleyen yıl denetimlerde faydalı olabileceği inancı ile izleyen yılda da çalışma kağıtlarını arşive göndermezler.Elektronik ortamda da çalışma kağıtlarının saklanması e denetim, e defter, e mali tablolar gibi kavramların önem kazandığı günümüzde kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir.

      Mevzuatta aksi belirtilmedikçe çalışma kâğıtları denetim şirketine aittir. Bağımsız denetçiler, mahkeme kararı olmadıkça veya KGK gibi düzenleyici kamu otoriteleri istemedikçe çalışma kağıtlarını kimseye vermek veya göstermek zorunda değildirler. Çalışma kağıtları denetçinin denetim çalışmaları sırasında ne kadar titiz hareket ettiğinin de bir göstergesidir.

                                                                        Bağımsız Denetçi İlyas KOCAER